Obligatorisk undervisning

Obligatorisk undervisning kan stilles som vilkår i emner der deltakelse er nødvendig for å tilegne seg fagkunnskapen i emnet og det ikke er mulig å oppnå tilsvarende kunnskap, med rimelighet, på en annen måte.

Ved Høgskolen på Vestlandet er hovedregelen om obligatorisk undervisning at studentene må være til stede i 80 % av den obligatoriske undervisningen (jf. studieforskriften § 7-2 (3)). Det kan forekomme egne regler for enkeltemner.

Kan jeg ha mer enn 20 % fravær?

Et spørsmål studentombudet ofte får er om det er mulig å ha høyere fravær enn 20 %, for eksempel dersom en er syk. Svaret på det er i de fleste tilfeller negativt. Fraværsgrensen på 20 % er grensen for når institusjonen mener det ikke er faglig forsvarlig å gi studenten det gjelder karakter i emnet. Altså at institusjonen ikke lenger kan stå inne for at studenten besitter de faglige kunnskapene som er nødvendige i emnet.

Alt fravær, sykdom eller ikke, må i utgangspunktet tas innenfor de tillate 20 %.

Men hva om studenten har en veldig god grunn?

Utgangspunktet er forsatt at alle studentene må være til stede minst 80 %. Det finnes derimot regler om tilrettelegging for studenter med særskilt behov.

Dersom studenten har et særskilt behov som krever tilrettelegging skal tilretteleggingen være slik at de faglige kravene som stilles i emnet ikke blir redusert. Det vil si at institusjonen ikke kan tilrettelegge ved å gi fritak fra obligatorisk undervisning uten at studenten som får fritak må gjøre noe annet i stede. Dersom institusjonen gir en student fritak fra undervisning uten å sikre at de faglige kravene i emnet ivaretas på annen måte må institusjonen frafalle oppmøtekravet for samtlige studenter i emnet.