Studentane sine rettar

Studentane sine rettar spring ut frå forskjellige kjelder der dei to sentrale er universitets- og høgskulelova og forvaltningslova. Kva rettar som til ei kvar tid gjeld vil variere. På denne delen av sida til Studentombodet vil du finne informasjon om rettar knytt til forskjellige tema som:

  • Opptak
  • Undervisning og læringsmiljø
  • Praksis
  • Obligatoriske arbeidskrav
  • Eksamen
  • Klage og sensur
  • Andre høve

Om du som student opplever at rettane dine ikkje blir respektert av HVL eller du har spørsmål om kva rettar du har i eit einskild tilfelle kan du ta kontakt med studentombodet.