Egne lydopptak av forelesninger

Det hender at studenter ønsker å gjøre opptak av forelesningene selv. I ulike situasjoner kan det være forskjellige regler som er virker på hvilken mulighet studentene har til det. Det kan også være interessemotsetninger der studenten(e) ønsker å gjøre opptak mens foreleser ikke ønsker det. I noen tilfeller kan det være grupper av studenter som ønsker å gjøre opptak mens andre i samme forelesning ikke ønsker det. Når det er tillatt å gjøre opptak vil bygge på både universitets og høyskoleloven, åndsverkloven og personopplysningsloven. I noen tilfeller kan også annet lovverk regulerer studentenes mulighet til å gjøre opptak (se om ikke-offentlige forelesninger under).

Når forelesningene er offentlige

Hovedregelen i universitets- og høyskoleloven § 3-8 (2) første setning, er at forelesningene er offentlige. At forelesningene er offentlige innebærer at hvem som helst har tilgang til dem. I noen tilfeller er ikke forelesningene offentlige – mer om det nedenfor. Når forelesningene er offentlige er det færre regler som regulerer muligheten til å ta opptak av forelesningene.

Forelesers rett på fremstillingen slik den er gitt – åndsverksrettigheter

Forelesninger er åndsverk når de kommer til uttrykk gjennom muntlige foredrag (jf. åndsverkloven § 2, andre ledd, bokstav c), sceneverk (bokstav d) og musikkverk (bokstav e) [se forøvrig de andre formene for åndsverk i åndsverkloven § 2]. For slike fremføringer er det opphaveren (i disse tilfellene foreleser) som har opphavsretten til verket (jf. åndsverkloven § 2 første ledd).

Opphavsrettens innhold er beskrevet i åndsverkloven § 3. I hovedsak gir det opphaveren retten til selv å velge både form, tid og sted på enhver fremstilling av verket.

NB!
At opphaveren bestemmer hvordan gjengivelsen skal være innbærer ikke et forbud mot gjengivelse. Det betyr kun at det er opphaveren som bestemmer. En student som har avtalt med foreleser at hun kan ta opp forelesningen og dele den med klassen har altså lov til det – da har opphaveren (foreleser) selv godtatt opptak og videre deling av verket.

Er det et forbud mot opptak?

Åndsverkloven inneholder ikke i seg selv et forbud mot opptak av en forelesning. Det er gjengivelse som ikke er tillatt. Det vil si at en student som deler opptak av en forelesning med andre studenter uten forelesers samtykke bryter med reglene i åndsverkloven.

Straffeloven § 205 setter noen grenser for lydopptak. Grensene her gjelder imidlertid kun for hemmelige opptak der den som gjør opptaket ikke selv er til stede. Det vil altså ikke være noe strafferettslig forbud mot opptak i forelesninger en selv er til stede på.

Opptak for eget bruk

Dersom studenten som gjør opptak i forelesningen gjør det for eget bruk gjelder åndsverkloven § 26. Den nevnte bestemmelsen angir uttrykkelig at “enkelte eksemplar av et offentliggjort verk [kan] fremstilles til privat bruk“. Det er gjort noen forutsetninger.

Opptak til eget bruk kan ikke gjøres i “ervervsøyemed” eller når opptaket ellers er gjort i strid med åndsverkloven. De øvrige unntakene som er opplistet i åndsverkloven § 26 andre og tredje ledd er ikke særlig praktiske med tanke på forelesninger.

NB!
Om en tolker gjengivelsesforbudet strengt er det heller ikke tillatt å dele notater fra forelesningen dersom notatene ordrett gjengir det foreleser har sagt i sin helhet. Også ordrett gjengivelse av deler av forelesningen kan rammes av et slikt forbud. I praksis ser en det derimot ikke som hensiktsmessig å håndheve åndsverksloven på denne måten.

Når forelesningene ikke er offentlige

Det som er nevnt over gjelder i hovedsak også når forelesningene ikke er offentlige. I tilfeller der forelesningene foregår på en privatskole med eksamensavgift og forelesningene er lukket for andre en skolens egne studenter står studentene fritt til å gjøre opptak i samsvar med reglene over.

Dersom forelesningen er lukket på grunn av forhold betinget av taushetsplikt er det heller ikke oppgitt noe særskilt forbud mot opptak av forelsningen. Det vil derimot være krav til oppbevaring av det taushetbelagte materialet som skjelden vil la seg forene med å gjøre opptak i forelesningen. I slike tilfeller må en også godta at det er foreleser eller den ansvarlige enhet som vurderer om det kan gjøres opptak eller ikke. institusjonen vil altså kunne legge ned forbud mot opptak av forelesninger som ikke er offentlige av hensyn til taushetsplikten.

Deling av opptak fra forelesninger

Opptak uten samtykke til deling kan ikke benyttes til annet en privat bruk. Med privat bruk menes også deling med familie, samboer og nære venner. Deling med bekjente eller i en gruppe på Facebook vil derimot ikke være innenfor rammene av privat bruk.

Dersom det forekommer hyppig deling av opptak i stid med det som er nevnt over kan institusjonen nedlegge forbud mot opptak av forelesninger. Opptak av forelesninger er ikke en rettighet og institusjonen vil på bakgrunn av ulovlig deling ha berettighet interesse av å nedlegge forbud mot opptak. Det forutsetter at institusjonen vurderer nytten av opptak for den enkelte opp mot institusjonens interesse av å unngå ulovlig spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale.

Hva om foreleser ikke ønsker at det gjøres opptak?

Det er som nevnt ikke noe forbud mot opptak i en forelesning som er offentlig. Foreleser har som arbeidstaker også normalt en plikt til å gjennomføre forelesningen. Som foreleser har en derimot stor frihet til selv å velge form og innhold på forelesningene (se universitets- og høyskoleloven § 1-5 (1) og (4)). En foreleser som ikke er komfortabel med lydopptak kan tilpasse forelesningen sin etter forholdene. Det vil foreleseren ha rett til.

GDPR

Den nye personopplysningsloven stiller strengere krav til samtykke dersom foreleser skal gjøre opptak av en forelsning og studentene kommer med i opptaket. Et slikt samtykkekrav gjelder derimot ikke for rent personlige aktiviteter (personopplysningsloven § 2, andre ledd, a)). Det er både studentombudet og personvernombudet ved HVL sin oppfatning at unntaket i personopplysningsloven vil gjelde for en students opptak av en forelesning til eget bruk.

NB!
Dersom en student som har gjort opptak av en forelesning deler opptaket med andre studenter kan det være brudd på både åndsverkloven og personopplysningsloven. Slik brudd kan medføre både straff og erstatningsansvar (åndsverkloven kapittel 5).