Erstatning

Retten til å krevje erstatning er heimla i skadebotlova. Det følgjer av § 2-1 at det offentlige er ansvarleg for skade gjort av arbeidstakerane i det offentlege.


Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet har gitt fråsegn om universiteta og høgskulane sitt erstatningsansvar i brev til sektoren.

Dato: 01.03.01.
Type: Brev til sektoren.
Tittel: Erstatningsansvar overfor studenter m.m.