Klage på arbeidskrav

Klageretten på arbeidskrav er avhengig av kva form det er på arbeidskravet. Arbeidskrav som ikkje inneheld nokon form for subjektiv fagleg vurdering kan klagast på etter reglane i forvaltningslova kapittel 6. Klage på arbeidskrav som inneheld ei subjektiv fagleg vurdering er regulert av universitets- og høgskulelova § 5-2. Klage over formelle feil ved eksamen og § 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse.

Klagerett etter føresegna i forvaltningslova

For at ein skal ha klagerette etter føresegna i forvaltningslova må det foreligge eit vedtak som endrar rettstilstanden til studenten. Det er tilstrekkelig at studenten har fått beskjed om at ho ikkje har bestått eit arbeidskrav dersom arbeidskravet er vilkår for å gå opp til eksamen.

Klagerett etter føresegna i universitets- og høgskulelova

Føresegna i universitets- og høgskulelova gir institusjonen eit anna handlingsrom enn forvaltningslova. Ein kva som skal klage etter føresegna i denne lova bør setje seg inn i ordlyden i føresegna.


Kunnskapsdepartementet har gitt fråsegn om klagerett på arbeidskrav etter føresegna i universitets- og høgskulelova i brev til Høgskolen i Bodø.

Dato: 10.07.08.
Type: Svar på spørsmål.
Tittel: Spørsmål om de obligatoriske arbeidskravenes rettslige status