Lovar og reglar

Universitets- og høgskulelområdet er i hovudsak regulert av universitets- og høgskulelova, forvaltingslova og offentleglova. Under kvar av desse lovane er det òg forskrifter som gjer seg gjeldande for forvaltinga som heilskap, særskildt for sektoren og for den einskilde utdanningsinstitusjon. Under finn de ein kort oversikt over dei mest relevante lovane og forskriftene.

Institusjonane må òg i stor grad rette seg etter rundskriv, tolkingar og direktiv frå overordna mynde og frå Sivilombodsmanen. Du finn lenker til nokre slike sider nederst på denne sida.

Oppdatert 08.04.2019, med atterhald om endringar. Sjå lovdata.no for dei lovar og forskrifter som til ei kvar tid gjeld.

Andre rettskjelder


Brev frå Kunnskapsdepartementet.

Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga i Justisdepartementet.

Fråsegn frå Stortinget sit ombod for forvaltinga (Sivilombodsmannen).