Svar på #8

Svar på #8

Sensor som skal gje Peder ÅS grunngjeving svarer på Peder sin førespurnad med å seie at Peder kan ringe ho mellom klokka 13.00 og 14.00 på torsdag 14. desember for å få munnleg grunngjeving. Peder Ås meiner det ville vert lettare for han å få grunngjevinga skriftleg og ber derfor sensor om å sende grunngjevinga til han på e-post i staden. Har Peder rett på det?

Ja, Peder kan sjølv velje om han skal få grunngjevinga skriftleg eller munnelg.
Nei, det er sensor som veljar om grunngjevinga skal gjevast skriftleg eller munnleg.

Svaret finn ein i universitets- og høgskulelova § 5-3 (2). Der kjem det frem at begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. det vil seie at det er sensor som veljar om grunngjevinga skal gjevast skriftleg eller munnleg.

Kunnskapsdepartementet har foreslått å endre universitets- og høgskulelova slik at det er høgskulen, og ikkje sensor sjølv, som kan bestemme om grunngjevinga skal vere munnleg eller skriftleg. Om det blir vedtatt vil endringa truleg gjelde frå hausten 2018.

Dagens spørsmål finn du på Facebooksida til Studentombodet.

Spread the word. Share this post!